Regulamin

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy estore.oceanic.com.pl prowadzony jest przez OCEANIC Spółkę Akcyjną z siedzibą w Sopocie, kod 81-736 przy ul. Łokietka 58, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000317546, NIP 585-144-44-49, Regon 22070297,  z kapitałem zakładowym w wysokości 82 500 000 zł, wpłaconym w całości
 2. Wysyłki realizowane są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 3. Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon fiskalny.
 4. Faktury wystawiane są wyłącznie na życzenie Klienta podczas składania zamówienia (w sklepie poprzez zaznaczenie checkboxu "Chcę otrzymać fakturę VAT"/na Allegro poprzez przesunięcie przycisku switch przy polu "Chcesz otrzymać fakturę?" na wartość "Tak")  po podaniu nazwy i adresu firmy oraz numeru NIP. W przypadku braku podania nazwy firmy oraz numeru NIP Klient nie otrzymuje faktury VAT. Faktury VAT wystawiane są w języku polskim.
 5. Niniejszym Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur, jak również ich korekt i duplikatów w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 6. W przypadku braku zgłoszenia przez Klienta chęci otrzymania faktury VAT, Klient traci możliwość jej otrzymania.
 7. Wszelkie zapisy dotyczące konsumenta znajdujące się w niniejszym Regulaminie, odnoszą się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II OFERTA PRODUKTOWA

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć kupiony towar bez wad. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 4. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. 

III PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę estore.oceanic.com.pl
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.
 4. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, każdy użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną ze estore.oceanic.com.pl, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji .
 6. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 8. Oceanic eStore uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy paczka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu paczki przez Kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
 9. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik nie ma możliwości jego modyfikacji. Może natomiast anulować zamówienie o ile nie ma ono statusu Wysłane.

IV SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 1. Płatność za zamówiony towar powinna nastąpić do 3 dni od złożenia zamówienia. Może ona nastąpić kartą płatniczą, przelewem elektronicznym na konto estore.oceanic.com.pl lub za pobraniem przy odbiorze towaru. Bieżące formy płatności określone są na stronie Koszty wysyłki
 2. Płatność za zamówiony towar odbywa się wyłącznie w złotych polskich. Sklep nie przyjmuje płatności w walutach obcych. Dokonanie płatności w walucie obcej nie jest uznawane jako zapłata ceny.
 3. W przypadku dokonana przez Klienta wpłaty w walucie obcej Sklep dokona jej zwrotu w całości w walucie polskiej, przeliczonej na podstawie średniego kursu NBP waluty z dnia wymagalności roszczenia (z dnia otrzymania środków przez Sklep). Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni, na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się (w dni robocze), odpowiednio ze względu na formę płatności:
  a) płatne przy odbiorze - w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia
  b) przelewem elektronicznym - po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,
  c) płatne kartą płatniczą - w chwili autoryzacji transakcji
 2. Etapy realizacji swojego zamówienia Klient może na bieżąco śledzić po zalogowaniu się do sklepu. 

VI WYSYŁKA TOWARU

 1.  Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni. 
 2.  estore.oceanic.com.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie Dostawa i koszty przesyłki.

VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KOSZTY ZWROTU RZECZY,

 1. Informacje dla Klienta będącego konsumentem, dotyczące:
  a) sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy
  b) kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;
  c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą

  Zostały zawarte w wzorze pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

VIII ZWROTY ALLEGRO

 1. Klient ma prawo do bezpłatnego zwrotu towarów zakupionych w strefie Oceanic za pośrednictwem platformy Allegro.
 2. Szczegółowe zasady bezpłatnego zwrotów towarów zakupionych w strefie Oceanic na Allegro zostały określone w Instrukcji zwrotu towarów Allegro.

IX REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Sklep nie udziela innych dodatkowych gwarancji.
 2. W przypadku reklamacji zaleca się kontakt Klienta ze Sklepem poprzez odesłanie wypełnionego Protokołu zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem na adres wskazany w Protokole zgłoszenia reklamacyjnego.  
 3. W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer EAN, nazwę oraz numer partii/datę ważności reklamowanego produktu oraz opisać przedmiot reklamacji.
 4. Powyższy sposób reklamacji jest sposobem zalecanym i nie wyklucza możliwości składania reklamacji w innej formie dopuszczalnej przepisami powszechnie obowiązującymi.
 5. Sklep dołoży starań, aby wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru. Na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

X POZOSTAŁE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
XI ODMOWA SPRZEDAŻY TOWARU W SERWISIE ALLEGRO
 1. Sprzedawca może umieścić Kupującego na czarnej liście Allegro w przypadku, gdy Kupujący co najmniej dwukrotnie dokonał zakupu produktów u Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu Allegro bez ich opłacenia zgodnie z pkt IV niniejszego regulaminu.

XII POZOSTAŁE

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego estore.oceanic.com.ploraz zgodnie z przepisami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sklep nie przyjął kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. Sklep nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu z wyraźnym oznaczeniem dokonywanych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, wyłączające bądź ograniczające prawa konsumentów zagwarantowane przepisami powszechnie obowiązującymi, nie wiążą kupującego, o ile zawiera on umowę działając w charakterze konsumenta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru protokołu zwrotu towaru, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


DO POBRANIA:

Protokół zwrotu towarów w Oceanic eStore

Instrukcja zwrotu towarów Allegro

Protokół zgłoszenia reklamacyjnego Oceanic estore

To Top